Algemene voorwaarden

Voor de toepassing van huidige algemene voorwaarden, wordt de klant opdrachtgever genoemd
en de bvba Etimedia de leverancier.
De opdrachtgever wordt bij het plaatsen van een bestelling verondersteld huidige algemene
voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 1
De aanbiedingen van de leverancier worden ter aanwijzing en zonder enige verbintenis van hunnentwege
gemaakt. Ze zullen het voorwerp uitmaken van herziening, onder andere in geval van
verhoging van de grondstofprijzen, van de loonkosten, van de kostprijs van de energie en in
geval van onderbreking van de bevoorrading in grondstoffen. De verbintenissen die door onze
vertegenwoordigers worden aangegaan zijn slechts geldig na onze schriftelijke goedkeuring.

Artikel 2
De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in geval van laattijdigheid van de
opdrachtgever bij het leveren van de tekeningen, modellen, manuscripten, afdrukken, en in het
algemeen, alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De leveringstermijnen
worden eveneens verlengd in geval van overmacht en in het algemeen, in alle omstandigheden
die de uitvoering van de overeenkomst voor de leverancier vertragen.

Artikel 3
De opdrachtgever die een reproduktie besteld van een werk dat beschermd is door de wetgeving
op de auteursrechten, wordt verondersteld dat recht te hebben. Desgevallend draagt hij alle
verantwoordelijkheid ten aanzien van derden en is de leverancier ontlast.

Artikel 4
Volgende toleranties in meerdere of in mindere mate, van de bestelde hoeveelheden worden
toegestaan door de opdrachtgever, zonder enige vergoeding:
- 20% wanneer de uitvoering van de bestelling de aanwending van minder dan 1000 kg. grondstoffen
vergt;
- 15% wanneer de uitvoering van de bestelling de aanwending van 1000 tot 10.000 kg. grondstoffen
vergt;
- 10% wanneer de uitvoering van de bestelling de aanwending van meer dan 10.000 kg grondstoffen
vergt.
In elk geval dient de opdrachtgever betreffende de afmetingen en dikte (metrisch gewicht) een
tollerantie van 10% te aanvaarden.
Nuance verschillen in de tinten kunnen zich voordoen omwille van de afdrukmethode.
Ze mogen niet het voorwerp uitmaken van enige betwisting vanwege de opdrachtgever.

Artikel 5
Ten einde geldig te zijn, moet elk bezwaar binnen de 8 dagen na levering per aangeteken schrijven
worden geformuleerd. Een zelfs gedeeltelijk gebruik, van de bestelling verondersteld de
aanvaarding van het geheel van deze bestelling. De leverancier waarborgt de goederen die als
gebrekkig erkent zijn. Evenwel beperkt deze waarborg zich tot, naar keuze van de leverancier,
hetzij de vervanging van de goederen, hetzij het wegnemen van de gebreken, hetzij door de
verbreking van de bestelling, mits teruggave van de eventueel gestorte voorschotten. In geen
geval zal de leverancier gehouden zijn tot de vergoeding van de opdrachtgever.

Artikel 6
De leverancier zal de gebruikte grondstoffen en het uitgevoerde werk mogen aanrekenen wanneer
de opdrachtgever hem niet de nodige gegevens overmaakt ter uitvoering van het werk.
Bovendien, zal elke bestelling die niet aan de opdrachtgever kan geleverd worden omwille van
zijn daad of die niet binnen de termijnen kan geleverd worden, in het magazijn geplaatst worden.
Het risico hiervan zal door de opdrachtgever gedragen worden. De leverancier zal hem alle
magazijnkosten mogen aanrekenen, die per maand 1,5% bedragen, van het bedrag van de
grondstoffen en van het geleverde werk.

Artikel 7
De plannen, tekeningen, modellen, afdrukprojecten, samenstellingen, films, afdrukplaten, clichés,
evenals de patronen die uitgevoerd zijn door de leverancier, zullen aan de opdrachtgever
mogen worden aangerekend.
In elk geval blijven deze eigendom van de leverancier en mogen ze in geen geval worden gereproduceerd
door de opdrachtgever.

Artikel 8
De opdrachtgever heeft recht op een proefafdruk vanaf dewelke een afdruk zal worden opgesteld.
De leverancier staat in voor de verbeteringen die hem toerekenbaar zijn. Daarenboven,
zullen alle wijzigingen die door de opdrachtgever worden aangebracht, ten opzichte van zijn
oorspronkelijke bestelling, ongeacht hun aard, aan hem worden aangerekend. De afdruk die voor
akkoord is ondertekend door de opdrachtgever ontlast de leverancier van alle aansprakelijkheid
betreffende de spelling, het formaat en de schikking van de tekst en de tekeningen.

Artikel 9
De leverancier waarborgt niet de bewaring van het materiaal dat hem door de opdrachtgever
werd overgemaakt, meer dan een jaar na zijn laatste gebruik.

Artikel 10
Het risico van het transport van de goederen rust op de opdrachtgever, ongeacht het gebruikte
vervoermiddel. Alle verzendingen gebeuren tegen betaling. De leveringen aan een adres dat in
België is gelegen, voor een bedrag boven 500 euro, BTW niet inbegrepen zullen ten laste zijn van
de leverancier. De leveringen gelijk of beneden de 500 euro, BTW niet inbegrepen zullen ten laste
vallen van de opdrachtgever. Het betrokken bedrag betreft uitsluitend de goederen zelf, en niet
de snij-, uitsnij-, samenstellingskosten...

Artikel 11
De facturen van de leverancier zijn contant betaalbaar op zijn maatschappelijke zetel, tenzij er
anders werd overeengekomen. De niet-betaling van een factuur op de vermelde vervaldatum
brengt de opeisbaarheid van een conventionel verhoging van 15% met zich mee, met een minimum
van 80 euro, en van de jaarlijkse moratoire en conventionele intresten ten bedrage van
12%. De wissels, cheques, mandaten, ontvangstbewijzen of postkwijtingen brengen geen novatie
van deze voorwaarden met zich mee. De leverancier behoudt zich het eigendom voor, van de
geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs.

Artikel 12
Ingeval van overmacht, zoals staking, vertraging in de levering van de grondstoffen, in gebreke
blijven van de onderaanneming, rellen, oorlog,... heeft de leverancier de keuze tussen hetzij de
ontbinding van de bestelling, hetzij de opheffing van zijn verplichtingen. Geen enkele vergoeding
zal aan de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 13
Bij de afdruk van het symbool EAN, of andere code op de verpakkingen of etiketten, is de leverancier
niet aansprakelijk indien de elektronische lezing ervan onmogelijk is.

Artikel 14
Ingeval van onenigheid tussen de algemene koopvoorwaarden van de opdrachtgever en huidige
algemene voorwaarden, zullen deze laatsten gelden.

Artikel 15
Ingeval van geschil, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Mechelen